Αρχική Ελλάδα «Συνεχίζομεν να κρατάμε ανοικτά τα σεβάσματα της Ρωμιοσύνης»

«Συνεχίζομεν να κρατάμε ανοικτά τα σεβάσματα της Ρωμιοσύνης»

“Η λέξις, η οποία εκφράζει την «αλήθειαν» δι᾿ ημάς, είναι το«Συνεχίζομεν». Συνεχίζομεν, διότι ο φιλάνθρωπος Θεός, ο «αεί μεθ᾿ημών», μας έταξε να φυλάσσωμεν εδώ, εις την Πόλιν τουΚωνσταντίνου, τον τόπον και τον τρόπον του βίου του Γένους. Συνεχίζομεν να κρατώμεν ανοικτά τα σεβάσματα της Ρωμιοσύνης, τουςναούς και τα εξωκκλήσιά μας, τας μονάς, τα αγιάσματα και ταπροσκυνήματα, τα ιδρύματα και τα σχολεία μας, να φροντίζωμεν καινα περιποιούμεθα τα κοιμητήρια και τους τάφους των προγόνων μας.Συνεχίζομεν, διότι μόνον τοιουτοτρόπως τιμώμεν την μνήμην, ταςθυσίας και τα οράματα των πατέρων μας. Συνεχίζομεν, διότι ανήκομενεις την Πόλιν. Εδώ είναι το μέλλον μας, εις τον τόπον όπου ήτο τοπαρελθόν και εκτυλίσσεται το παρόν μας. Συνεχίζομεν, διότι αυτό επιθυμούμεν και αυτό οφείλομεν”.

Με τους λόγους αυτούς, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, σήμερα, Κυριακή, στον Ι.Ναό Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου Μητροπολιτικού Οικού της Ι.Μητροπόλεως Δέρκων, περιέγραψε με τη λέξη “Συνεχίζομεν” τη σημασία που έχει “η συνέχισις του καλού αγώνος διά την ζωήν μας εδώ, εν τη κοιτίδι της Ρωμιοσύνης, καθώς μιμούμεθα το σθένος, την πίστιν και τα μεγαλεία εκείνων οι οποίοι έζησαν και επεβίωσαν υπό δυσχερεστέρας συνθήκας, από αυτάς που αντιμετωπίζομεν ημείς σήμερον”.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, κατά την οποία η Εκκλησία αφενός τιμάτη μνήμη των 318 θεοφόρων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου,που συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας, το 325, και καταδίκασε τονΆρειο, και αφετέρου, όπως κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου, τιμά την κοίμησητου Αγίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας Κυρίλλου, πρωτεργάτου της Γ’Οικουμενικής Συνόδου, που συνήλθε στην Έφεσο, το 431, καικαταδίκασε τη Νεστοριανική πλάνη, ο Παναγιώτατος τόνισε ότι ηπορεία της Εκκλησίας στον κόσμο ποτέ δεν υπήρξε “ειδυλλιακή”. ΗΕκκλησία του Χριστού, συνέχισε, αντιμετώπισε τις αιρέσεις διά τηςσυνοδικής λειτουργίας της και διά της θεολογίας των Πατέρων, των“προμάχων της Ορθοδοξίας” και “ακραιφνών φυλάκων των Αποστολικών παραδόσεων”. Ολόκληρος η ζωή της Εκκλησίας, σημείωσε ο Πατριάρχης, είναι ζωή “εν συνόδω”.

“Η θεία λατρεία, η ποιμαντική διακονία, η καλή μαρτυρία εν τω κόσμω είναι διαστάσεις και εκφάνσεις της συνοδικής φύσεως της Εκκλησίας”. “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον σεμνύνεται, διότι, μετά από πολλούςαιώνας, κατώρθωσεν, εν μακρά προετοιμασία ομού μετά των άλλων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, να συγκαλέση την «Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον» της Ορθοδοξίας, η οποία συνήλθεν εν Κρήτη τονΙούνιον του έτους 2016. Αι αποφάσεις της Συνόδου αυτής, αναφέρονται εις την κανονικήν δομήν της Εκκλησίας, την λειτουργικήν ζωήν καιτην ορθόδοξον πνευματικότητα, εις τας σχέσεις της Ορθοδοξίας με τονλοιπόν χριστιανικόν κόσμον και, με πιστότητα εις την Παράδοσιν των Πατέρων και γνήσιον ποιμαντικόν ενδιαφέρον διά τον άνθρωπον, ειςτην χριστιανικήν μαρτυρίαν εν τω συγχρόνω κόσμω. Τα συνοδικά κείμενα προβάλλουν την «πατερικήν» αυτοσυνειδησίαν και ταυτότητατης Ορθοδόξου Εκκλησίας και αναδεικνύουν την σημασίαν τουορθοδόξου ήθους διά την αντιμετώπισιν των συγχρόνων προκλήσεων.Εις την Ορθοδοξίαν, αι λέξεις «πνεύμα των Πατέρων» και«Παράδοσις» παραπέμπουν εις την Ενότητα, Αγιότητα, Καθολικότητα,και Αποστολικότητα της Εκκλησίας, και κατονομάζουν το θεμέλιον τηςπίστεως και της μαρτυρίας αυτής, που απετέλεσε και αποτελείανάχωμα εναντίον όλων των τάσεων του παρελθόντος και τουπαρόντος, αι οποίαι αντιστρατεύονται την σωτηριώδη αποστολήν της. Γενεά παρέρχεται και γενεά έρχεται, τιμιώτατοι αδελφοί καιπροσφιλέστατα τέκνα, και ημείς οι εν τη Πόλει του Κωνσταντίνου,πιστοί κληρονόμοι αυτής της πολυτίμου παραδόσεως, φυλάσσομεν τοντόπον και τον τρόπον του βίου των πατέρων μας, τα όσια και τα Ιεράτης Ορθοδοξίας και του Γένους, συνεχίζοντες, εν τω αυτώ πνεύματι και με το αυτό σθένος και επιμονήν, τας παραδόσεις μας καιδιασώζοντες εκείνο το οποίον παρελάβομεν. Οι καιροί αλλάζουν ωςπρος τον χαρακτήρα των προκλήσεων και το μέγεθός των, η απάντησίςμας είναι όμως πάντοτε η αυτή: «Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον οαυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. ιγ’, 8). Δεν υπάρχει εναλλακτικήεπιλογή, δεν στοιχειοθετείται άλλοθι. Είμεθα γνησίως παραδοσιακοί,μόνον εφ᾿ όσον αντιμετωπίζομεν τας συγκεκριμένας προκλήσεις κάθεεποχής επί τη βάσει των αξιών της Παραδόσεως, όχι όταν δειλιώμενκαι καταφεύγωμεν εις την εσωστρέφειαν, ούτε όταν εγκαταλείπωμεντον αγώνα. Δεν υπάρχει γνησία παραδοσιακότης, εάν αυτή δεν είναι ηβάσις και το όργανον διά να αντιμετωπίσωμεν την αμφισβήτησιν τη ςαληθείας και της ταυτότητος της Εκκλησίας. Η φυγή από τον κόσμονείναι ήττα της Εκκλησίας και εγκατάλειψις της ιστορίας εις ταςδυνάμεις «του κόσμου τούτου» (πρβλ. Ιωάν. ιη’, 36), χωρίς ελπίδαμεταμορφώσεως της ιστορίας και του κόσμου”. Ο Παναγιώτατος προέτρεψε τους παρισταμένους προσκυνητές, αλλάκαι όλα τα ανά τον κόσμο πιστά μέλη της Μητρός Εκκλησίας, ναεπισκέπτονται το πνευματικό κέντρο του Γένους και να αγιάζονται απότα Αγιάσματα της Πόλεως, πηγής του ορθοδόξου τρόπου του βίου, των αξιών και των παραδόσεών μας. “Να έρχεσθε εις την Πόλιν των Πόλεων, εις το αιώνιον πνευματικόνκέντρον του Γένους μας. Εδώ, και εις την Ανατολικήν Θράκην, την Μικράν Ασίαν και τον Πόντον, υπάρχει η σφραγίς του ορθοδόξου τρόπου του βίου, η εύλαλη σιωπή των μνημείων του πολιτισμού μας. Ναμεταφέρετε εις τα τέκνα σας, ότι εδώ δεν είναι ξένοι και απλοίεπισκέπται. Να τα βοηθήσετε να βλέπουν την καταγωγήν των από ταάγια χώματα της αγιοτόκου αυτής γης, ως κεντρικόν στοιχείον τηςταυτότητός των”, τονισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και με τηνευκαιρία του εγκαινιαζόμενου νέου Μητροπολιτικού Οίκου τηςΙ.Μ.Δέρκων, επισήμανε:“Βλέπετε και ζήτε σήμερον την συνέχειαν της Παραδόσεώς μας.187 έτη μετά τα εγκαίνια του Κοινοτικού Ναού του Αγίου ΓεωργίουΜακροχωρίου, τα οποία έγιναν την 2αν Μαίου 1832, τελούμεν σήμεροντην Θείαν Λειτουργίαν, με παρούσας και συνευχομένας τας ψυχάς τωναναριθμήτων πιστών του Μακροχωρίου, διά τους οποίους οευλογημένος ούτος οίκος του Θεού υπήρξε το κέντρον της ζωής των καιτο σημείον αναφοράς των κοινοτικών πραγμάτων.

Εδώ εύρισκον πιστοί παρηγορίαν, στηριγμόν και ελπίδα, εδώ κατέθεταν τηνμετάνοιάν των και μεταλάμβαναν των αχράντων μυστηρίων, εδώεμοιράζοντο την χαράν των εορτών, εδώ ηυλογούντο αισημαντικώτεραι στιγμαί του βίου των. Έρχονται σήμερον εις τηνμνήμην μας οι ευσεβείς κάτοικοι του Μακροχωρίου, αυτού τουσπουδαίου κέντρου της Ομογενείας μας κατά την περίοδον της ακμήςτης, και όχι μόνον, οι οποίοι ανήγειραν εκ θεμελίων, «σχεδόν αμέσως»,τον νέον ναόν του Αγίου Γεωργίου μετά τον καταστροφικόν σεισμόντου 1894. Ανάμεσά μας ευρίσκονται Μακροχωρίται, οι οποίοι έζησαντα θλιβερά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 και την παρ᾿ ολίγονπυρπόλησιν του Ναού, και πολλοί που εβίωσαν την περιπέτειαν τηςαπαλλοτριώσεως και κατεδαφίσεως τμήματός του από τον ΔήμονBakırköy, το έτος 1985, προς διεύρυνσιν της προ της προσόψεως τουΝαού οδού Ebuziya, με πρώτον τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Νικαίαςτον από Δέρκων κύριον Κωνσταντίνον, προς τον οποίον απευθύνομεναδελφικόν ασπασμόν.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη τον Μητροπολίτη ΓέρονταΔέρκων Απόστολο για το έργο του νέου Μητροπολιτικού Οίκου αλλάκαι για το γενικότερο ανακαινιστικό έργο σε Ναούς και ιδρύματα τηςεκκλησιαστικής Επαρχίας του, εξαίροντας, ταυτόχρονα, τηνπροσωπικότητα και την αφοσίωσή του.“Χαιρόμεθα άπαντες σήμερον τον ιερόν τούτον ναόν, ολόφωτον,ευπρεπισμένον, και με χαράν και ικανοποίησιν τελούμεν τα εγκαίνιατου Μητροπολιτικού Οίκου, εις τον οποίον θα στεγάζωνται εις το εξής τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων.

Εκφράζομεν ολόθυμον τηνΠατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν προς τον Ιερώτατον αδελφόν Μητροπολίτην και Ποιμενάρχην της θεοτηρήτου Επαρχίας Δέρκωνκύριον Απόστολον, τον δραστήριον και αποτελεσματικόν, τονπαραδοσιακόν και σύγχρονον. Επαινούμεν τον άγιον Δέρκων διά τοπλούσιον έργον του και διά την προσφοράν του εις το εμπεπιστευμένονεις αυτόν ποίμνιον αλλά και εις την Μητέρα Εκκλησίαν. Ο ΔέρκωνΑπόστολος είναι στενός συνεργάτης της ημών Μετριότητος, Πρόεδροςτης Εφορείας της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου και διετέλεσεν επί 16 συναπτά έτη Ηγούμενος (1995 – 2011), Πρόεδρος τηςΣυνοδικής Οικονομικής Επιτροπής και άλλων σημαντικών Επιτροπών.Τον εκτιμώμεν, τον συγχαίρομεν και τον ευχαριστούμεν. Περαίνομεν τον λόγον, εκφράζοντες τον έπαινόν μας προς τον Πρόεδρον της Εφοροεπιτροπής Μακροχωρίου Εντιμότατον κύριον

Νικόλαον Αθανασιάδην, προς τους φιλογενείς και προθύμουςσυνεργάτας αυτού, λίαν αγαπητούς Επιτρόπους, διά την αρίστηνδιαχείρισιν των κοινοτικών πραγμάτων εν ομοψυχία μετά του αγίουΔέρκων, και προς πάντας τους στηρίζοντας τας δράσεις τηςΚοινότητος ταύτης. Ευχόμεθα, επίσης, ο πλουσιόδωρος Κύριος τηςδόξης να ευλογή και να ενισχύη τον Αιδεσιμώτατον πατέρα ΑντώνιονΚαρατζίκον, ο οποίος ανέλαβε προ ολίγων μηνών την ιερατικήνπροισταμενίαν του Ιερού Ναού τούτου”.


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο ναό του Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου

Ο Παναγιώτατος συνεχάρη και τον παριστάμενο Μακροχωρίτη νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα πορεία του, στην Ακαδημαϊκή εξέλιξή του αλλά και στην προσφορά και διακονία του στη Μητέρα Εκκλησία, ευχόμενος να συνεχίσει την καρποφόρο πορεία του και στο Νέο Κόσμο. Προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος, στην ομιλίατου, μεταξύ άλλων, επισήμανε τη δημιουργική και καρποφόροσυνεργασία του με τα αφοσιωμένα και φιλότιμα μέλη της, υπό την Προεδρία του κ.Νικολάου Αθανασιάδου, Εφοροεπιτροπής τηςΚοινότητος Μακροχωρίου, που εργάζονται για το καλό των Ναών καιτης Μητροπόλεως, αλλά και για όλους τους πιστούς και γενικότερα για την Ομογένεια.“Η Μητρόπολις Δέρκων, ως γνωρίζετε Παναγιώτατε, επί πολλά έτη ευρίσκετο εμπερίστατος όσον αφορά εις μόνιμον αυτής και αξιοπρεπέςΕπισκοπείον, με προφανείς τας εκ τούτου δυσλειτουργίας καιταλαιπωρίας. Ήδη, θεία συνάρσει, απεκτήσαμεν Οίκον αξιοπρεπή εντοις ορίοις της ευλογημένης και φιλοπροόδου ταύτης Κοινότητος τουΑγίου Γεωργίου Μακροχωρίου. Ας είναι ευλογημένον και έντιμον τοόνομα της ευσεβούς και φιλογενούς Οικογενείας Ακκογιούνογλου, ηοποία προ πολλών ετών ήδη εδωρήσατο ευγενώς την ωραίαν αυτής μονοκατοικίαν εις την ημετέραν Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, ηοποία και με την σειράν της την έθεσεν εις την διάθεσιν του οικείου Ποιμενάρχου, προκειμένου να στεγάση το Επισκοπείον του. Αυτό ήτοκαι το σχέδιον και το όνειρον των προ ημών Ποιμενάρχων τηςθεοσώστου ταύτης Επαρχίας, αλλ΄ ο Θεός ούτως ηυδόκησεν επί τηςημών Μετριότητος. Ως τυγχάνει γνωστόν εις πάντας δεν ευρισκόμεθαεις τας παλαιάς δόξας και τα μεγαλεία της Ρωμηοσύνης, ούτε εις τουςευτραφείς αριθμούς των μελών του ποιμνίου της Εκκλησίας εν τη Χώραταύτη, η οποία είναι η αρχαία Πατρίς μας.

Ολίγοι και ταπεινοί είμεθα, μικρά και ταπεινά είναι και τα σκηνώματα των οποίων έχομεν χρείαν.Αρκετόν λοιπόν και επαρκές διά τα μέτρα της Μητροπόλεως Δέρκων τολιτόν διοικητικόν κατάστημα τούτο, το οποίον θα φιλοξενή εφεξής τηνδιοίκησίν της. Δόξα τω Θεώ και τούτου και πάντων ένεκεν!”Στο έργο της εκκλησιαστικής Κοινότητας Μακροχωρίου αναφέρθηκεκαι ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής κ.Νικόλαος Αθανασιάδης,ζητώντας την ευλογία του Παναγιωτάτου για την συνέχιση τωνπροσπαθειών και της γενικότερης διακονίας των μελών της.Στη Θεία Λειτουργία και στον Αγιασμό των θυρανοιξίων του νέουΜητροπολιτικού Οίκου, που τέλεσε αμέσως μετά ο Παναγιώτατος,παρέστησαν οι Αρχιερείς, Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος, Ίμβρου καιΤενέδου Κύριλλος, Αμερικής Ελπιδοφόρος, ΑδριανουπόλεωςΑμφιλόχιος, Αυστραλίας Μακάριος, Ελβετίας Μάξιμος, Τελμησσού Ιώβ,οι Επίσκοποι Λεύκης Ευμένιος, Δορυλαίου Νίκανδρος, Τολιάρας καιΝοτίου Μαδαγασκάρης Πρόδρομος, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της ΜητρόςΕκκλησίας, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη ΓεωργίαΣουλτανοπούλου, μετά του Προξένου Γεωργίου Γαϊτάνη, όμιλοςπαλαιών Μακροχωριτών που σήμερα ζουν στην Αθήνα, οι φοιτητές απότο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας τουΟρθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο ΣαμπεζύΓενεύης, και πολλοί π ιστοί από την Πόλη και το εξωτερικό.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Source link

Ροή Ειδήσεων

Έγινε…Ρίο για την ΑΕΚ, το Ρίο (pics) • Tvkosmos

Από Μ. Δ. 09:39 - 22/09/2019 Τελευταία Ενημέρωση 09:40 - 22/09/2019 Περισσότεροι από 2000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στο Αγρίνιο μαζί με την ομάδα. Σχετικές Ειδήσεις Πολλοί απ΄ ...

Εξαφανίστηκαν 3 δισεκατομμύρια πουλιά! (φωτό+βίντεο) • Tvkosmos

Τεράστια οικολογική κρίση: Εξαφανίστηκαν 3 δισεκατομμύρια πουλιά! (φωτό+βίντεο) • Tvkosmos ΑρχικήΔιεθνήΤεράστια οικολογική κρίση: Εξαφανίστηκαν 3 δισεκατομμύρια πουλιά! (φωτό+βίντεο) Source link

Κατήφορος για Μπαρτσελόνα, προβληματισμένος ο Βαλβέρδε • Tvkosmos

Απογοητευτική σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι η Μπαρτσελόνα, γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Γρανάδα και παρέμεινε χωρίς νίκη μακριά από το...

“Η “άπιστη” Σμύρνη, νύφη της φωτιάς”! Ένα κείμενο για την καταστροφή της

To κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Λέσβου ΕΜΠΡΟΣ Συμπληρώθηκαν 97 χρόνια από το τραγικό γεγονός της καταστροφής της...