Με στοχευμένα προγράμματα για τους πελάτες της, η Παγκρήτια Τράπεζα στηρίζει ενεργά επιχειρηματίες και ιδιώτες, των οποίων οι δραστηριότητες έχουν πληγεί από την πανδημία.

Η τράπεζα, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που δίνουν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και γνώση του πελατολογίου της στην Κρήτη και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας του νησιού, προωθεί τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά εργαλεία αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην  πραγματική οικονομία.

Την προσπάθεια  ενισχύει η  μετεξέλιξη  της Παγκρήτιας Τράπεζας  σε Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς δίνει στο πιστωτικό ίδρυμα περισσότερες δυνατότητες τόσο για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της, όσο και  για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν όχι μόνο στη στήριξή τους, κατά την τρέχουσα πολύ δύσκολη συγκυρία, αλλά και στη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παγκρήτια παρέχει όλα τα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ειδικότερα:

>>Έχει εγκρίνει περισσότερα από 225 δάνεια σε επιχειρήσεις της Κρήτης, στο πλαίσιο της δράσης ΤΕΠΙΧ ΙΙ,  αντλώντας πόρους τόσο από υφιστάμενα υποπρογράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών δανείων και δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης, όσο και από το νέο υποπρόγραμμα της επιδότησης των τόκων.

>Μέσω της δράσης Εγγυοδοσίας Covid 19,  η Τράπεζα εξάντλησε άμεσα τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την ΕΑΤ, συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ

Χαρτοφυλάκιο δανείων σε αγρότες

Δεδομένης της δυναμικής του αγροδιατροφικού τομέα για την οικονομία της Κρήτης, η Τράπεζα προχώρησε σε νέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων προς τον αγροτικό τομέα. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, που στοχεύει στη στήριξη νέων επενδύσεων, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, από αγρότες και επιχειρήσεις του γεωργικού και αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και από επιχειρήσεις του τομέα της βιο-οικονομίας σε όλη τη χώρα.

Μέσω της νέας συμφωνίας επιδιώκεται η ενίσχυση της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως προς τους νέους αγρότες και ο εκσυγχρονισμός των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα και οι επενδύσεις που φιλοδοξεί να μοχλεύσει στον αγροδιατροφικό τομέα, αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των  ελληνικών προϊόντων, βοηθώντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αύξηση των εισοδημάτων στον τομέα.

Source link