Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για την υλοποίηση 4 δημοσίων επενδύσεων μέσω του

προγράμματος LEADER/CLLD προϋπολογισμού 370 χιλ. ευρώ.

Εκδόθηκαν σήμερα οι Αποφάσεις Ένταξης για τα 4 Δημόσια Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της 1 ης Πρόσκλησης του Προγράμματος LEADER/CLLD Αλιείας της ΑΝΔΩ ΑΕ.
Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τα έργα:
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΝΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ με επενδυτή το
Λιμενικό Ταμείο Καλυμνίων και προϋπολογισμό 123.752 ευρώ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ με επενδυτή το
Λιμενικό Ταμείο Λέρου και προϋπολογισμό 50.000 ευρώ
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ με επενδυτή το Λιμενικό Ταμείο Λέρου και προϋπολογισμό 50.000 ευρώ
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ με επενδυτή το Δήμο Χάλκης και
προϋπολογισμό 146.990 ευρώ.
Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν και τα ιδιωτικά έργα του
προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας που θα περιλαμβάνουν επενδύσεις στον αλιευτικό
τουρισμό, στις ειδικές μορφές τουρισμού που σχετίζονται με τη θάλασσα και επενδύσεις στη
μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων.
Με τις σημερινές εντάξεις, ο αριθμός των έργων που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος
LEADER / CLLD της ΑΝΔΩ ανέρχεται σε 67, με προϋπολογισμό πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ.