ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022

Σύνοψη Α’ τριμήνου

 • Οι θετικές επιδόσεις συνεχίζονται με τους κυριότερους λειτουργικούς και οικονομικούς δείκτες να ενισχύονται:
 • Αύξηση 4,7% στα έσοδα Ομίλου και 8,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) χάρη στην ευνοϊκή βάση σύγκρισης και τις έκτακτες προσαρμογές στη Ρουμανία
 • Ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα:
 • Αύξηση εσόδων 4,4% και Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 5,1%
 • Έσοδα από υπηρεσίες αυξημένα κατά 3,6% λόγω της ισχυρής ανάπτυξης σε κινητή (+4,5%), της τηλεόρασης και των θετικών τάσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες
 • Αύξηση κατά 20% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών, με τη διείσδυση στο 53%
 • Δίκτυο FTTH διαθέσιμο σε 634 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του Μαρτίου, αύξηση συνδρομητικής βάσης FTTH κατά 14 χιλιάδες στο τρίμηνο
 • Οι δραστηριότητες στη Ρουμανία ενισχύθηκαν από μια έκτακτη προσαρμογή, η κερδοφορία υπερδιπλασιάστηκε σε συγκριτική βάση το Α’ τρίμηνο

(Εκατ. €)
Α’τρίμηνο

2022

Α’τρίμηνο

2021

+/- %
Κύκλος Εργασιών
825,3
787,9
+4,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)
325,3
301,2
+8,0%
Περιθώριο (%)
39,4%
38,2%
+1,2μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
179,2
158,8
+12,8%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας
129,4
101,4
+27,6%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας
129,5
101,4
+27,7%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)
0,2911
0,2211
+31,7%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
93,0
99,9
-6,9%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)
227,8
162,8
+39,9%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)
221,8
116,5
+90,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
777,2
608,4
+27,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

362,6
578,4
-37,3%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
615,8
925,3
-33,4%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία του 2021 είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπήρχαν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE (Ρουμανία Κινητή) μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

“Σε ένα ασταθές περιβάλλον, ιδίως στην Ευρώπη, πετύχαμε ένα ακόμη τρίμηνο ανάπτυξης, που θέτει τις βάσεις για μία επιτυχημένη χρονιά. Τα έσοδα και η κερδοφορία σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά. Στην Ελλάδα, τα έσοδά μας ενισχύθηκαν περαιτέρω, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και των εμπορικών ενεργειών μας. Ανακοινώσαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες που αναμένεται να στηρίξουν τις θετικές επιδόσεις, όπως η αναβάθμιση ταχυτήτων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και τα εμπλουτισμένα πακέτα κινητής που προσφέρουν περισσότερη φωνή και δεδομένα στους πελάτες μας.

Αντιμέτωποι με υψηλότερα κόστη, ιδίως για ενέργεια, και με ένα δυναμικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα παραμείνουμε σε εγρήγορση προκειμένου να διατηρήσουμε τις καλές μας επιδόσεις, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Διαθέτουμε ταλαντούχους ανθρώπους, ισχυρό brand, πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, σύγχρονες υποδομές και τη σωστή στάση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν το 2022.”

Προοπτικές

Οι αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις, μαζί με τις παρατεταμένες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το μακροοικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ θα συνεχίσει να εφαρμόζει συστηματικές προσπάθειες συγκράτησης του κόστους. Επιπλέον, αναμένεται να επωφεληθεί από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις του σε προηγμένες υποδομές δικτύων τόσο στη σταθερή όσο και στη κινητή. Η δυναμική ανάπτυξη του FTTH και του 5G επιτρέπει στην Εταιρεία να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της και να υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η τεχνολογική του υπεροχή, σε συνδυασμό με τη σταθερή εστίαση στην εμπειρία του πελάτη, θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα και την κερδοφορία του.

Εκτός της εντατικοποίησης των επενδύσεων σε δίκτυο FTTH, ο ΟΤΕ ενισχύει την εμπιστοσύνη των συνδρομητών του αναβαθμίζοντας τις ταχύτητες του σταθερού ευρυζωνικού internet για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες όπου είναι τεχνολογικά εφικτό, και προσφέροντας νέα προγράμματα στην κινητή, τα οποία θα ενισχύσουν την αξία των υπηρεσιών προς τον πελάτη.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η σημασία του οποίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά για τον Όμιλο τα επόμενα χρόνια.

Η Διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τους στόχους της για το 2022. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα €620 εκατ., ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε €600 εκατ. το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει  σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου.

 

Καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ συνέχισε τις θετικές τάσεις του 2021. Το Α’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 4,7% και διαμορφώθηκαν σε €825,3 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,4%, στα €748,2 εκατ., επωφελούμενα από την ευνοϊκή βάση σύγκρισης, λόγω πανδημίας, καθώς και από τις ισχυρές επιδόσεις σε Κινητή, Τηλεόραση, Ευρυζωνικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες ICT.  Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν στα €78,4 εκατ., κυρίως λόγω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι οποίες δεν αναμένεται να συνεχίσουν στα επόμενα τρίμηνα. Εξαιρουμένων αυτών των δραστηριοτήτων, τα έσοδα θα είχαν μειωθεί κατά περίπου 6%, επηρεαζόμενα κυρίως από τις σημαντικές μειώσεις στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MTR) σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €484,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2022, αυξημένα κατά 3,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων. Οι προσπάθειες συγκράτησης κόστους αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση στο κόστος ενέργειας από την υπάρχουσα κρίση.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 8,0% σε €325,3 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,4%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 5,1%, στα €313,6 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,9%, υψηλότερο κατά 30 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €11,7 εκατ., ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων προσαρμογών η κερδοφορία θα είχε ανέλθει σε περίπου €6 εκατ.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €171,8 εκατ., υψηλότερα κατά €23,3 εκατ. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία. Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2022, μειωμένη κατά 12,8% σε σύγκριση με Α’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας κυρίως τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €93,0 εκατ., μειωμένες κατά 6,9% από το Α’ τρίμηνο του 2021, καθώς η ανάπτυξη του δικτύου FTTH εντατικοποιήθηκε στα τέλη του τριμήνου. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €81,1 εκατ. και €11,9 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €227,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2022, αυξημένες κατά 39,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €221,8 εκατ., αυξημένες κατά 90,4%. Η αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως την υψηλότερη κερδοφορία, βελτιώσεις στο κεφάλαιο κίνησης, χαμηλότερες πληρωμές για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθώς και τον χρονισμό των επενδύσεων. Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη του FTTH, οι πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο και η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης στην Ελλάδα αναμένεται να επηρεάσουν τις ταμειακές ροές στα επόμενα τρίμηνα.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν €615,7 εκατ., μειωμένος κατά 33,5% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2021. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

 

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Α’τρίμηνο

2022

Α’τρίμηνο

2021

+/- %
Ελλάδα
748,2
717,0
+4,4%
Ρουμανία κινητή
78,4
77,2
+1,6%
Ενδοομιλικές απαλοιφές
(1,3)
(6,3)
-79,4%
Όμιλος ΟΤΕ
825,3
787,9
+4,7%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )
Α’τρίμηνο

2022

Α’τρίμηνο

2021

+/- %
Ελλάδα
313,6
298,3
+5,1%
Περιθώριο (%)
41,9%
41,6%
+0,3μον
Ρουμανία κινητή
11,7
2,9

Περιθώριο (%)
14,9%
3,8%
+11,1μον
Όμιλος ΟΤΕ
325,3
301,2
+8,0%
Περιθώριο (%)
39,4%
38,2%
+1,2μον

 

 

Λειτουργικά στοιχεία:       

 
Α’ τρίμηνο 2022
Α’ τρίμηνο 2021
Ετήσιο  %
Ετήσιο  +/-
Α’ τρίμηνο 2022 +/-
Συνδέσεις Σταθερής
2.712.873
2.691.592
+0,8%
21.281
-3.066
Ευρυζωνικές Συνδέσεις
2.268.681
2.175.820
+4,3%
92.861
12.978
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών
1.208.265
1.005.132
+20,2%
203.133
59.394
Συνδρομητές τηλεόρασης
636.504
577.846
+10,2%
58.658
12.309
Πελάτες Κινητής
7.180.701
6.889.268
+4,2%
291.433
82.411
 Πελάτες Συμβολαίου
2.869.445
2.724.937
+5,3%
144.508
51.019
 Πελάτες Καρτοκινητής
4.311.256
4.164.331
+3,5%
146.925
31.392

 

Σταθερή Τηλεφωνία:

O αριθμός των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών του ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνεται στο Α’ τρίμηνο, αγγίζοντας τις 1.208 χιλιάδες. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικών ινών ενισχύθηκε από τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας και την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε να αναβαθμίσει τις ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών για περισσότερους από 750 χιλιάδες συνδρομητές στο τρέχον έτος. Ήδη από τα τέλη Απριλίου, ο ΟΤΕ είχε ήδη αναβαθμίσει περίπου το 30% των συνδέσεων που μπορούν να αναβαθμιστούν. Οι νέες συνδέσεις συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών στο τρίμηνο ανήλθαν σε 59 χιλιάδες, ενώ η διείσδυση στη συνολική συνδρομητική βάση ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκε πάνω από 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, αγγίζοντας το 53,3%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps και πάνω έχει αυξηθεί σε 28% των συνολικών συνδέσεων οπτικών ινών, από 17% ένα χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ επέκτεινε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH κατά 70 χιλιάδες γραμμές μέσα στο πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά τα 634 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στα τέλη Μαρτίου και τα 650 χιλιάδες περίπου στα τέλη Απριλίου. Το σχέδιο επιτάχυνσης της ανάπτυξης του δικτύου FTTH, το οποίο είχε ανακοινωθεί στο τέλος του περασμένου έτους, ξεκίνησε να υλοποιείται στο τέλος του Α’ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. Ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη του FTTH, με στόχο να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 14 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 75 χιλιάδες και αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Το ποσοστό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων με πρόσβαση σε FTTH που είναι πελάτες της υπηρεσίας αυξήθηκε σε 12%, από 8% πέρυσι, χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες προώθησης παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου.

Στις 31 Μαρτίου, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε σε 637 χιλιάδες, αυξημένος κατά 10,2% σε ετήσια βάση, χάρη στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Κινητή Τηλεφωνία:

Στις 31 Μαρτίου, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ήταν 7,2 εκατ., αυξημένοι κατά 4,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αντανακλά την ενίσχυση κατά 5,3% των πελατών συμβολαίου, και 3,5% των πελατών καρτοκινητής.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό του 5G και στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του με την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, χτίζοντας στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. H εταιρεία προσφέρει νέα προγράμματα στην κινητή ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη και την αξία των υπηρεσιών της. Ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε την απενεργοποίηση των δικτύων του 3G.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ. €)
Α’τρίμηνο 2022
Α’τρίμηνο 2021
+/- %
Κύκλος Εργασιών
748,2
717,0
+4,4%
Έσοδα λιανικής σταθερής
239,6
233,1
+2,8%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής
231,6
221,6
+4,5%
Έσοδα χονδρικής
143,7
135,9
+5,7%
Λοιπά Έσοδα
133,3
126,4
+5,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)
313,6
298,3
+5,1%
Περιθώριο %
41,9%
41,6%
+0,3μον

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίζονται, με τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση κατά 4,4%, στα €748,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2022, χάρη στην ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς τομείς και στη σχετικά ευνοϊκή σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2021 λόγω της πανδημίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, κινητής, χονδρικής και ICT, αυξήθηκαν στο τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,8% στο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις ισχυρές επιδόσεις της τηλεόρασης, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επένδυση σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, καθώς και ορισμένες διευκολύνσεις που δόθηκαν στους πελάτες το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 4,5% λόγω ενίσχυσης των εσόδων τόσο από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, χάρη στις ενέργειες προώθησης της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Από την αρχή του έτους ισχύει ο μειωμένος φόρος κινητής τηλεφωνίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν επίσης το τρίμηνο, καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω πανδημίας καταργήθηκαν σταδιακά από τον Μάιο του 2021.

Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 5,7% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση καθώς και της αυξανόμενης διείσδυσης των οπτικών ινών στην εγχώρια αγορά.

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,5% στο τρίμηνο., αντανακλώντας κυρίως την ανάπτυξη του ICT. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 5,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, λόγω της σημαντικής αύξησης 7,2% στα έσοδα από έργα system solutions. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του στην υλοποίηση μεγάλων έργων ICT, αποτελώντας συνεργάτη επιλογής για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Καθώς τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης επιταχύνονται, ο ΟΤΕ αναμένεται να επωφεληθεί το 2022 και τα επόμενα χρόνια από τους πρόσθετους πόρους που διατίθενται για την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,1% στο τρίμηνο, στα €313,6 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,9%, από 41,6% το Α’ τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες. Ο αρνητικός αντίκτυπος από τα υψηλότερα κόστη ενέργειας αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αυστηρή διαχείριση του κόστους. Τα κόστη ενέργειας ήταν αυξημένα κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ, και ο αντίκτυπός τους αναμένεται να είναι πιο περιορισμένος το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

 

Λειτουργικά στοιχεία
Α’τρίμηνο 2022
Α’τρίμηνο 2021
Ετήσιο %
Ετήσιο

+/-

Α’ τρίμηνο

2022

+/-

Συνδρομητές κινητής
3.820.878
3.550.469
+7,6%
270.409
130.271
       Πελάτες συμβολαίου
1.748.931
1.663.897
+5,1%
85.034
14.256
       Πελάτες καρτοκινητής
2.071.947
1.886.572
+9,8%
185.375
116.015

 

 (Εκατ. €)
Α’τρίμηνο 2022
Α’τρίμηνο 2021
+/- %
Κύκλος Εργασιών
78,4
77,2
+1,6%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

 

52,4
54,9
         -4,6%
Λοιπά Έσοδα
26,0
22,3
+16,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)
11,7
2,9

Περιθώριο %
14,9%
3,8%
+11,1μον

 

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €78,4 εκατ. το τρίμηνο, αυξημένα κατά 1,6% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό ορισμένες MVNO δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να καταργηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €52,4 εκατ., μειωμένα κατά 4,6%, ως αποτέλεσμα των σημαντικών περικοπών στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, τα οποία μειώθηκαν κατά 8% την 1η Ιουλίου 2021 και επιπλέον 21% στις αρχές του 2022. Εξαιρουμένων των περικοπών αυτών τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν αυξηθεί κατά 1,2% σε ετήσια βάση.

Η συνολική πελατειακή βάση συνέχισε να αυξάνεται στο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας μια αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση στους συνδρομητές συμβολαίου και μια σημαντική αύξηση στην καρτοκινητή λόγω προωθητικών ενεργειών. Η υπηρεσία FMS που λάνσαρε η εταιρεία το προηγούμενο τρίμηνο έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,6%, λόγω των εσόδων από δραστηριότητες MVNO, έσοδα που δεν αναμένεται να επαναληφθούν.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα €11,7 εκατ. το τρίμηνο, αντανακλώντας εν μέρει τη θετική επίδραση των εσόδων MVNO. Εξαιρουμένης της επίδρασης αυτής, το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) θα είχε υπερδιπλασιαστεί το τρίμηνο σε σύγκριση με το Α΄τρίμηνο του 2021, σε περίπου €6 εκατ. Οι βελτιωτικές τάσεις στην κερδοφορία οφείλονται στη στρατηγική που ακολουθεί ως αμιγώς εταιρεία κινητής και στη συνεχή εστίασή της στον περιορισμό του κόστους.

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ     

 

 

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4548/2018, την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία απέκτησε αυτές τις μετοχές κατά την περίοδο από 1 Μαΐου 2021 έως 30 Νοεμβρίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €15,28 ανά μετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020. Οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 22 Φεβρουαρίου 2022 κατόπιν ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του προαναφερθέντος διετούς Προγράμματος 2020-2022 και συγκεκριμένα την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 3.749.040 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €16,59 ανά μετοχή.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022 ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 και €30 ανά μετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο και κατά την περίοδο από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022 η εταιρεία απέκτησε συνολικά 1.868.242 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €16,77 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ ενέκρινε την πρόταση για ακύρωση των παραπάνω 5.617.282 ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί από 1 Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022 στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2022.

Μέρισμα και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 25 Μαΐου 2022, τη διανομή μερίσματος €0,558 ανά μετοχή. Η αντίστοιχη πληρωμή μερίσματος €250 εκατ. αντιπροσωπεύει το 50% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων 2022, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τις 23 Φεβρουαρίου 2022. Το υπόλοιπο ποσό περίπου €250 εκατ., έχει διατεθεί για αγορές ιδίων μετοχών υπό το νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 18 Ιανουαρίου 2022.

Τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της  Τηλεδιάσκεψης.

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να

εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο:

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup220512.html

Σε περίπτωση δυσκολίας παρακαλούμε όπως καλέσετε στο: + 30 210 9460803

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6118190

Fax: 210-6111030

Ε–mail: iroffice@ote.gr, sziavra@ote.gr

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν:

 

 • Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
 • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Μαρτίου 2022 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021
  • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 και συγκριτική με το 2021
 • Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 και συγκριτική με το 2021
 • Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 και συγκριτική με το 2021
 • I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

   

   

  Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

  Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

   

   

  Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

  Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω.

  Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας V), την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τiς καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

  Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

  Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

  Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

  Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου. τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

  Καταβολές για αγορά φάσματος

  Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

  Καθαρός Δανεισμός

  Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2020 και μετά.

  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

  Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα) καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

   

  Όμιλος – (Ευρώ εκατ.)
  31/03/2022
  31/03/2021
  +/- %
  Μακροπρόθεσμα δάνεια
  742,4
  963,7
  -23,0%
  Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
  397,5
  23,1

  Βραχυπρόθεσμα δάνεια

  200,0

  Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)
  178,9
  283,0
  -36,8%
  Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)
  74,2
  63,9
  +16,1%
  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
  (772,3)
  (602,8)
  +28,1%
  Καθαρός Δανεισμός
  620,7
  930,9
  -33,3%
  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  (4,9)
  (5,6)
  -12,5%
  Συμμετοχή σε λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
  (0,1)


  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός
  615,7
  925,3
  -33,5%

   

  Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

  Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις. για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

   

  Όμιλος – (Ευρώ εκατ.)
  31/03/2022
  31/03/2021
  +/- %
  Καθαρός Δανεισμός
  620,7
  930,9
  -33,3%
  Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)
  (178,9)
  (283,0)
  -36,8%
  Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)
  (74,2)
  (63,9)
  +16,1%
   Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)
  367,6
  584,0
  -37,1%
  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  (4,9)
  (5,6)
  -12,5%
  Συμμετοχή σε λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
  (0,1)


  Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)
  362,6
  578,4
  -37,3%

   

  EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

  Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

  Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

  Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και

  μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

  Όμιλος – (Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  Σύνολο Κύκλου εργασιών
  825,3
  787,9
  +4,7%
  Λοιπά λειτουργικά έσοδα
  5,1
  3,8
  +34,2%
  Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις
  (484,3)
  (468,7)
  +3,3%
  EBITDA
  346,1
  323,0
  +7,2%
  Περιθώριο %
  41,9%
  41,0%
  +0,9μον
  Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης
  0,1


  Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  Προσαρμοσμένο EBITDA
  346,2
  323,0
  +7,2%
  Περιθώριο %
  41,9%
  41,0%
  +0,9μον

   

  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

  Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

  Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

  Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

   

  Όμιλος (Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  EBITDA
  346,1
  323,0
  +7,2%
  Περιθώριο %
  41,9%
  41,0%
  +0,9μον
  Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
  (18,7)
  (17,3)
  +8,1%
  Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις
  (2,2)
  (4,5)
  -51,1%
  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  325,2
  301,2
  +8,0%
  Περιθώριο %
  39,4%
  38,2%
  +1,2μον
  Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης
  0,1


  Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  Προσαρμοσμένο  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  325,3
  301,2
  +8,0%
  Περιθώριο %
  39,4%
  38,2%
  +1,2μον

   

  Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  EBITDA
  328,7
  315,1
  +4,3%
  Περιθώριο %
  43,9%
  43,9%
  +0,0μον
  Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
  (13,3)
  (12,8)
  +3,9%
  Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις
  (1,8)
  (4,0)
  -55,0%
  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  313,6
  298,3
  +5,1%
  Περιθώριο %
  41,9%
  41,6%
  +0,3μον
  Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης  Έξοδα αναδιοργάνωσης. και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  313,6
  298,3
  +5,1%
  Περιθώριο %
  41,9%
  41,6%
  +0,3μον

   

  Ρουμανία (κινητή)- (Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  EBITDA
  17,4
  8,0
  +117,5%
  Περιθώριο %
  22,2%
  10,4%
  +11,8μον
  Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
  (5,4)
  (4,6)
  +17,4%
  Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις
  (0,4)
  (0,5)
  -20,0%
  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  11,6
  2,9

  Περιθώριο %
  14,8%
  3,8%
  +11μον
  Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης
  0,1


  Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)
  11,7
  2,9

  Περιθώριο %
  14,9%
  3,8%
  +11,1μον

   

  Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

  Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη / ζημιά από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

   

  (Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
   
  Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
  129,4
  101,4
  +27,6%
  Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης
  0,1


  Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις  Ζημιά από την πώληση θυγατρικής  Αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με πώληση περιουσιακών στοιχείων  Καθαρή επίδραση από απομειώσεις  Φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών /Ενδοομιλικά μερίσματα  Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος  Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας
  129,5 
  101,4
  +27,7%

   

  Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

  Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

  Όμιλος –(Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)
  (93,0)
  (101,0)
  -7,9%
  Καταβολές για αγορά φάσματος

  1,1

  Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
  (93,0)
  (99,9)
  -6,9%

   

  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

  Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

  Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

  Όμιλος –(Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
  335,5
  274,1
  +22,4%
  Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

  39,6

  Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες
  0,4
  0,2
  +100,0%
  Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
  (93,0)
  (101,0)
  -7,9%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές
  242,9
  133,7
  +81,7%
  Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις
  (21,1)
  (17,2)
  +22,7%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)
  221,8
  116,5
  +90,4%

   

  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

  Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

  Ορίζονται  ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

  Όμιλος (Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές
  242,9
  133,7
  +81,7%
  Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης
  1,4
  42,3
  -96,7%
  Καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων
  4,6
  2,9
  +58,6%
  Καταβολές για αγορά φάσματος

  1,1

  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές
  248,9
  180,0
  +38,3%
  Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις
  (21,1)
  (17,2)
  +22,7%
  Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)
  227,8
  162,8
  +39,9%

   

  ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

   

   

  (Ευρώ εκατ.)
  ΟΜΙΛΟΣ
  31/03/2022
  31/12/2021
  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   
   
  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
   
   
  Ενσώματα πάγια
  2.074,8
  2.080,3
  Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία
  259,0
  264,7
  Υπεραξία
  376,6
  376,6
  Τηλεπικοινωνιακές άδειες
  340,4
  348,9
  Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
  373,4
  387,7
  Συμμετοχές
  0,1
  0,1
  Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία
  67,6
  68,6
  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
  193,0
  197,9
  Κόστος συμβάσεων
  25,7
  24,3
  Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
  76,4
  75,9
  Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
  3.787,0
  3.825,0
   
   
   
  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
   
   
  Αποθέματα
  46,0
  38,0
  Πελάτες
  479,3
  504,4
  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
  4,9
  5,6
  Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
  36,5
  34,6
  Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
  166,9
  176,9
  Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα
  1,8
  1,8
  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
  772,3
  630,7
  Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
  1.507,7
  1.392,0
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  5.294,7
  5.217,0

   

  (Ευρώ εκατ.)
  ΟΜΙΛΟΣ
   
  31/03/2022
  31/12/2021
   
  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
   
   
   
  Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
   
   
   
  Μετοχικό κεφάλαιο
                1.268,1
              1.292,6
  Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
                  453,9
                 462,6
  Ίδιες μετοχές
                   (94,3)
               (157,1)
  Τακτικό αποθεματικό
                  440,7
                 440,7
  Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά
                 (160,3)
               (168,6)
  Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών
               (3.314,1)
            (3.314,1)
  Υπόλοιπο κερδών εις νέο
                3.444,6
              3.414,4
  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
  μετόχους της Εταιρείας
  2.038,6
  1.970,5
  Μη ελέγχουσες συμμετοχές
  1,8
  1,7
  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
  2.040,4
  1.972,2
   
   
   
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
   
   
  Μακροπρόθεσμα δάνεια
  742,4
  753,7
  Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
  132,2
  139,9
  Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας
  94,9
  98,4
  Συμβατικές υποχρεώσεις
  33,4
  33,2
  Υποχρεώσεις από μισθώσεις
  178,9
  189,2
  Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
  2,2
  3,3
  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
  69,1
  89,3
  Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
  1.253,1
  1.307,0

   
   
  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
   
   
  Προμηθευτές
  832,7
  818,5
  Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
  397,5
  397,3
  Φόρος εισοδήματος
  61,1
  44,0
  Συμβατικές υποχρεώσεις
  113,1
  118,4
  Υποχρεώσεις από μισθώσεις
  74,2
  71,7
  Μερίσματα πληρωτέα
  2,2
  2,3
  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
  520,4
  485,6
  Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
  2.001,2
  1.937,8
  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  5.294,7
  5.217,0

   

  ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

   

   

  (Ευρώ εκατ.)
   
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
   
   
   
   
  Σύνολο κύκλου εργασιών
  825,3
  787,9
  +4,7%
   
   
   
   
  Λοιπά έσοδα
  5,1
  3,8
  +34,2%
   
   
   
   
  Λειτουργικά έξοδα
   
   
   
  Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής
  (107,1)
  (100,3)
  +6,8%
  Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
  (13,0)
  (19,6)
  -33,7%
  Αποδοχές προσωπικού
  (113,1)
  (115,2)
  -1,8%
  Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης
  (0,1)


  Έξοδα εμπορικών προμηθειών
  (19,8)
  (18,5)
  +7,0%
  Κόστος εμπορευμάτων
  (74,9)
  (72,4)
  +3,5%
  Έξοδα συντήρησης και επισκευών
  (20,3)
  (21,9)
  -7,3%
  Έξοδα προώθησης
  (12,5)
  (14,8)
  -15,5%
  Λοιπά λειτουργικά έξοδα
  (123,5)
  (106,0)
  +16,5%
  Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις
  (484,3)
  (468,7)
  +3,3%
   
   
   
   
  Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων
  346,1
  323,0
  +7,2%
  Αποσβέσεις και απομειώσεις
  (166,9)
  (164,2)
  +1,6%
  Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων
  179,2
  158,8
  +12,8%
   
   
   
   
  Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες
   
   
   
  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
  (8,2)
  (12,2)
  -32,8%
  Πιστωτικοί τόκοι
  0,4
  0,2
  +100,0%
  Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές
  0,4
  1,5
  -73,3%
  Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις

  0,2

  Συνολικές ( ζημιές) από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες
  (7,4)
  (10,3)
  -28,2%
   
   
   
   
  Κέρδη προ φόρων
  171,8
  148,5
  +15,7%
  Φόρος εισοδήματος
  (42,3)
  (48,5)
  -12,8%
  Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
  129,5
  100,0
  +29,5%
  Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες

  34,9

  Κέρδη χρήσης
  129,5
  134,9
  -4,0%
   
   
   
   
  Κατανεμόμενα σε:
   
   
   
  Μετόχους της Εταιρείας
  129,4
  125,7
   
  Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
  129,4
  101,4
  +27,6%
  Κέρδη χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες

  24,3

  Μη ελέγχουσες συμμετοχές
  0,1
  9,2
  -98,9%

   

  IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

   

   

  (Ευρώ εκατ.)
   
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
   
   
   
   
  Κύκλος εργασιών
   
   
   
  Σταθερή τηλεφωνία:
   
   
   
  Έσοδα λιανικής
  239,6
  233,1
  +2,8%
  Έσοδα χονδρικής
  143,6
  135,8
  +5,7%
  Λοιπά έσοδα
  69,5
  62,8
  +10,7%
  Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας
  452,7
  431,7
  +4,9%
  Κινητή τηλεφωνία:
   
   
   
  Έσοδα υπηρεσιών
  284,0
  275,4
  +3,1%
  Έσοδα πώλησης συσκευών
  57,8
  60,3
  -4,1%
  Λοιπά έσοδα
  10,8
  4,5
  +140,0%
  Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας
  352,6
  340,2
  +3,6%
   
   
   
   
  Λοιπά έσοδα
  20,0
  16,0
  +25,0%
   
   
   
   
  Σύνολο κύκλου εργασιών
  825,3
  787,9
  +4,7%

   

  V.            ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

   

   

  (Ευρώ εκατ.)
  Α’τρίμηνο

   2022

  Α’τρίμηνο

   2021

  +/-%
  Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
   
   
   
  Κέρδη προ φόρων
  171,8
  148,5
  +15,7%
  Προσαρμογές για:
   
   
   
   Αποσβέσεις και απομειώσεις
  166,9
  164,2
  +1,6%
  Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης
  0,1


   Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
  1,0
  1,1
  -9,1%
   Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας
  0,3
  0,3
  +0,0%
   Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές
  (0,4)
  (1,5)
  -73,3%
   Πιστωτικοί τόκοι
  (0,4)
  (0,2)
  +100,0%
   (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις

  (0,2)

   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
  8,2
  12,2
  -32,8%
  Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
  (3,1)
  (32,6)
  -90,5%
   Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
  (8,0)
  (22,8)
  -64,9%
   Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
  8,4
  (17,5)
  -148,0%
   (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)
  (3,5)
  7,7
  -145,5%
  Πλέον / (Μείον):
   
   
   
  Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης
  (1,4)
  (42,3)
  -96,7%
  Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας. εκτός εισφορών εργαζομένων
  (2,0)
  (2,5)
  -20,0%
  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων)
  (3,2)
  (3,6)
  -11,1%
  Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι
  (2,2)
  (4,5)
  -51,1%
  Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος
  (0,1)
  (4,4)
  -97,7%
  Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

  39,6

  Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
  335,5
  274,1
  +22,4%
  Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
   
   
   
  Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
  0,7


  Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
  (0,1)


  Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων
  1,8
  1,8

  Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
  (93,0)
  (101,0)
  -7,9%
  Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες
  0,4
  0,2
  +100,0%
  Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

  (27,5)
  -100,0%
  Καθαρές ταμειακές (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες
  (90,2)
  (126,5)
  -28,7%
  Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
   
   
   
  Απόκτηση ιδίων μετοχών
  (71,1)
  (20,6)

  Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια
  (11,5)
  (17,4)
  -33,9%
  Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις
  (21,1)
  (17,2)
  +22,7%
  Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας
  (0,1)


  Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων

  (3,0)

  Καθαρές ταμειακές (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
  (103,8)
  (58,2)
  +78,4%
  Καθαρή αύξηση ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων
  141,5
  89,4
  +58,3%
  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου
  630,7
  516,2
  +22,2%
  Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα
  0,1
  (0,5)

  Μεταβολές σε Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση

  (2,3)

  Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου
  772,3
  602,8
  +28,1%

   

  Source link