Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει ότι από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 έως
και το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η φθινοπωρινή εκπτωτική
περίοδος -mid-season sales-.
Σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, τα καταστήματα μπορούν
να μείνουν ανοιχτά –προαιρετικά – την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 με προτεινόμενο
ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου από τις 11:00 έως και 18:00.
Τα παραπάνω ισχύουν μετά από δημοσίευση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Δωδεκανήσου, στο ΦΕΚ 4595 τεύχος Β/28-12-2017, με την οποία ορίσθηκαν οι ενδιάμεσες
εκπτωτικοί περίοδοι για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 4446/2016, άρθρο 114 παρ. 1.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των
προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η
εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4177/2013 (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις
διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000€) ευρώ. Σε περίπτωση που
επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5)
ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης
επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς
το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την
ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής
απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1%
του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε
διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της
συγκεκριμένης επιχείρησης.